Πρωτοπορούμε με
τη μέθοδο Mind Lab

EQ Learning & Soft Skills.

H πρωτοποριακή εκπαιδευτική μέθοδος Mind Lab συνδυάζει το EQ Learning, μία μέθοδο που εστιάζει στη συναισθηματική πληροφορία και το Soft Skills Development, μια μέθοδο ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Με το EQ Learning, ο σπουδαστής μαθαίνει να χρησιμοποιεί όχι μόνο το αριστερό, αλλά και το δεξί μέρος του εγκεφάλου του. Έτσι κατανοεί ευκολότερα, γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα. Το EQ Learning ενισχύει την αποτελεσματική μάθηση στην τάξη, με ποικιλία δραστηριοτήτων, εστιάζοντας στον μαθησιακό τύπο του κάθε σπουδαστή (οπτικός, ακουστικός, κιναισθητικός κλπ).

Με το Soft Skills Development, ο σπουδαστής εκπαιδεύεται σε δεξιότητες, μέσα από τη συνεργατική μάθηση. Ενώ η εκμάθηση μια γλώσσας μπορεί να γίνει και σε ατομικό/ιδιαίτερο επίπεδο, η ανάπτυξη δεξιοτήτων απαιτεί ομάδα/τμήμα και συνεργασία. Οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες στην επαγγελματική ζωή, εφόσον όλες οι θέσεις εργασίας τις απαιτούν πλέον. Για το σπουδαστή είναι απαραίτητες για να οργανωθεί και να πετύχει στις εξετάσεις.